Hirak Dutta

Hirak Dutta

Hirak Dutta

Head Safety & Advisor | Nayara Energy